Liugoo catalog

model Kota tsuna/hair&makeup Ryoko Kamito/styling Tomomi Yoshino/photo Hideki Hoshino

model Kota(joker dancers)/ hair&makeup&photo Ryoko Kamito